Onze visie: een kansrijk perspectief

Door Jannie Strijk

Met medewerkers en vertegenwoordigers van cliënten en familie is nagedacht over wat ons drijft en waar wij voor staan. Dat heeft geresulteerd in de volgende visie en vier kernwaarden.

Onze visie

Onze regio Wij voelen ons sterk verbonden met de Groningse regio en haar inwoners. Hier zijn wij geworteld en hier ligt ons hart. We zien de kracht van de mensen, de trots en de eigenheid. Daarnaast zien we dat een deel van de mensen te kampen heeft met gestapelde problemen, zoals mentale problemen, armoede, laaggeletterdheid en overgewicht. Stigma en ziektedenken zijn soms dominanter dan het denken in positieve gezondheid, mentale kracht en leefstijl. Deze inwoners ervaren geregeld een gevoel van uitzichtloosheid en gebrek aan kansen. Wij willen dat dit verandert. Onze ambitie Alle mensen in onze regio zouden een gezond en kansrijk perspectief moeten hebben. We willen bijdragen aan het doorbreken van patronen die soms van generatie op generatie zijn overgedragen. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat zorg van goede kwaliteit, beschikbaar en betaalbaar blijft. Hier zetten wij ons voor in. Met over een decennium als gezamenlijk resultaat een gezond en kansrijk perspectief voor alle mensen in onze regio. Noodzaak tot verandering De vraag naar zorg neemt jaarlijks toe, waardoor het moeilijker wordt deze betaalbaar te houden. Daarentegen neemt het aantal beschikbare zorgmedewerkers af. De toegankelijkheid van zorg staat onder druk. Deze trends doen zich voor in heel Nederland, maar vanwege de uitdagingen in onze regio speelt dit hier nog sterker. Om dit te doorbreken is verandering noodzakelijk. We moeten met elkaar keuzes maken: welke zorg en ondersteuning willen we blijven aanbieden? Wat gaan we niet meer doen of anders organiseren? Het behouden en creëren van perspectief staat hierbij voorop.

Deze trends doen zich voor in heel Nederland, maar vanwege de uitdagingen in onze regio speelt dit hier nog sterker.

Hoe?

Zo!

En zo doen we dat Met elkaar concretiseren we onze ambitie. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • We leveren zorg en ondersteuning aan mensen voor wie wij het meest van betekenis kunnen zijn: we richten ons op mensen van alle leeftijden met complexere psychiatrische problematiek, op hun naasten en op mensen die deze problematiek zouden kunnen ontwikkelen. We creëren kansen met en voor mensen in de regio.
  • In onze behandeling en begeleiding zetten we in op ontwikkeling en herstel. We zien daarbij naast herstel van gezondheid het maatschappelijk herstel (wonen, vrije tijd besteding, werk, participatie) als belangrijk onderdeel van de verbetering van de kwaliteit van het leven van onze cliënten/patiënten. Samen met anderen ontwikkelen we manieren om ook het maatschappelijk herstel te bevorderen.
  • Wij bieden behandeling en zorg nabij: zoveel als mogelijk thuis of op de polikliniek, maar wanneer dat nodig is in de kliniek. We benutten de digitale mogelijkheden waar dit kan. We zijn laagdrempelig en beschikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
  • We organiseren het acute ggz aanbod in onze regio. Voor jeugdigen doen we dat samen met partners.
  • We leveren een bijdrage aan preventie, participatie in de maatschappij en het tegengaan van stigma op psychiatrische aandoeningen en hulpverlening.
  • We werken samen in netwerken, waarbij ieders kracht en zorgaanbod wordt ingezet. We ondersteunen organisaties in het sociaal domein en ketenpartners door onze kennis en ondersteuning beschikbaar te stellen. Ook binnen onze eigen organisatie werken we goed samen, over de grenzen van de clusters en teams heen.
  • We zijn een lerende organisatie. We leren van elkaar, leiden professionals op en doen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.